Posts Tagged ‘عنوان’

مرگ تدریجی یک تیتر

سپتامبر 5, 2008

مرگ تدریجی یک رویا

مرگ تدریجی یک مرد

مرگ تدریجی یک مجلس

مرگ تدریجی یک کارگردان

مرگ تدریجی یک بانو

مرگ تدریجی یک قصه

حالا جای خالی را شما پر کنید: مرگ تدریجی یک …….!

این روزها اینقدر از این نوع تیترها استفاده شد و دیدم که دست آخر مجبور شدم تیتر بزنم: مرگ تدریجی یک تیتر!

Advertisements